• kitovi za purifikaciju genomske DNA (klinički uzorci, životinjski i biljni uzorci)
  • kitovi za izolaciju plazmidne DNA
  • kitovi za purifikaciju DNA
  • kitovi za purifikaciju i stabilizaciju RNA
  • kitovi za PCR i RT- PCR
  • siRNA za utišavanje gena
  • transfekcije
  • microarray analiza
  • ekspresija, purifikacija i detekcija proteina
  • automatizacija
  • sinteza primera – Operon
Akcije