UVJETI KORIŠTENJA
 

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi internetske stranice www.inel-mt.hr zaštiæeni su autorskim pravima i predstavljaju iskljuèivo vlasništvo trgovaèkog društva INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o., Zagreb te su u izravnom ili neizravnom vlasništvu društva, a zaštiæeni su i autorskim pravima treæih osoba. Sav je materijal dostupan za pregledavanje, no prilikom bilo kakve reprodukcije u elektronièkom ili pisanom obliku potrebno je kao izvor izrièito navesti INEL – MEDICINSKU TEHNIKU d.o.o. ili proizvoðaèa na kojeg se upuæuje. Materijal se ne smije objavljivati bez izrièitog dopuštenja INEL – MEDICINSKE TEHNIKE d.o.o., osim za nekomercijalnu i osobnu upotrebu.

 

Skidanjem ili kopiranjem materijala s internetske stranice ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima. INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. zadržava sva prava povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ove internetske stranice.

 

Jamstva i upozorenja

 

Ova internetska stranica daje opæe informacije o proizvodima i uslugama INEL – MEDICINSKE TEHNIKE d.o.o. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta, preporuka ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija proizvoda kao takvih. Ova internetska stranica ne sadrži potpune medicinske i tehnièke informacije o pojedinim proizvodima, nego u prvom redu upuæuje na stranice proizvoðaèa pojedinog proizvoda. Za specifiène savjete i upute u vezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovoj internetskoj stranici, molimo da se obratite izravno na Internet stranice proizvoðaèa.

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. redovito provjerava i ažurira sve podatke na ovoj internetskoj stranici. Premda se pritom postupa s najveæom moguæom pažnjom, u meðuvremenu se neki podaci mogu promijeniti ili zastarjeti. Stoga se ne može jamèiti za ažurnost, toènost ni potpunost svih podataka dostupnih na ovim stranicama. To se odnosi i na sve druge internetske stranice koje su dostupne putem veza s ovih stranica. Rizik za povezivanje s drugim internetskim stranicama snosi iskljuèivo korisnik. INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje od dotiènih stranica.

 

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. zadržava pravo na promjene i nadopune podataka koji su dostupni na ovoj stranici.

 

Iskljuèenje odgovornosti

 

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. ne prihvaæa nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi s ovom internetskom stranicom, osim ako šteta proizaðe iz namjernog ili krajnje nemarnog postupanja od strane INEL – MEDICINSKE TEHNIKE d.o.o. I u tom sluèaju odgovornost se ogranièava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete.

 

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. ne prihvaæa odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup ovoj stranici i njihov prikaz, kao ni u vezi s nemoguænošæu uspostavljanja veze s INEL – MEDICINSKOM TEHNIKOM d.o.o.

 

Prijenos podataka obavlja se putem javnih telekomunikacija ili opreme bez zaštite u vlasništvu treæih osoba. Ovime se izrièito iskljuèuje odgovornost INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. za bilo kakvu štetu i/ili izmaklu dobit koju bi korisnici mogli pretrpjeti zbog kvarova u prijenosu, tehnièkih pogrešaka, prekida u pružanju usluga, kašnjenja, kvarova i protupravnog djelovanja na telekomunikacije, kao i opremu u vlasništvu treæih osoba.

 

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. ne snosi odgovornost za pogreške koje bi mogle nastati zbog neispravnog korištenja programa od strane korisnika, kao ni zbog preinaka na programu koje unese korisnik ili neka treæa osoba.

 

Zaštita privatnosti

 

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja svoje internetske stranice i prikupljat æe podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili adresa elektronièke pošte, samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke æemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama. U svezi s tim, povremeno æemo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izrièito izjavljujemo da INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.. neæe prodavati ili na bilo koji drugi naèin, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj treæoj strani bez vašeg odobrenja.

 

Politika privatnosti INEL-medicinske tehnike d.o.o. (pdf dokument)

 

Prihvaæanje uvjeta korištenja


Korištenjem Internet stranice INEL – MEDICINSKE TEHNIKE d.o.o. prihvaæate predmetne Uvjete korištenja i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao mjerodavnom za tumaèenje, primjenu i pravne uèinke svih dopuštenja, iskljuèenja i uvjeta upotrebe ove stranice. Hrvatski sudovi su iskljuèivo nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne stranice ili u vezi s njome.

 

Korištenjem ove Internet stranice Korisnik ujedno izjavljuje da je ovlašten i ima pravo prihvatiti ove Uvjete korištenja te da kao ugovorna strana razumije i prihvaæa Uvjete korištenja, kao i rizike vezane uz njihovu upotrebu.

 
U sluèaju pitanja ili dvojbi u vezi s ovim dokumentom molimo da se javite na www.inel-mt.hr.